Det eteriska energifältet

Det eteriska energifältet är det energifält som är sammanbundet med vår fysiska kropp, och det kallas ibland även för vår eterkropp eller vitala kropp. Benämningen eterisk kommer från ordet eter, vilket är något som är ett mellanting mellan materia och energi. Det eteriska fältet kallas ibland också för bioplasma. Detta eteriska fält är en exakt kopia av vår fysiska kropp, och finns på samma ställe som vår fysiska kropp fast i energiform. Den eteriska kroppen fungerar som en mall för vår fysiska kropp, och finns på plats innan vår fysiska kropp har börjat existera. I det eteriska fältet finns den kod som vår fysiska kropp skapas utifrån, och här finns till exempel våra organ färdiga i energiform som de fysiska organen sedan bildas inuti. Om man måste ta bort ett organ eller en kroppsdel finns dessa fortfarande kvar i vårt eteriska energifält, och det kan förklara uppkomsten av till exempel fantomsmärtor då man kan känna av en kroppsdel fast den inte längre finns kvar fysiskt.

Innan en förändring har skett i den fysiska kroppen har den redan skett i den eteriska kroppen, vilket gör att man kan upptäcka en sjukdom eller olika förändringar i det eteriska fältet innan det kan upptäckas i den fysiska kroppen. Detta sägs också vara förklaringen till varför homeopati och örtmedicin inte kan ge någon bevisad effekt på vår fysiska kropp, då de i första hand behandlar förändringar i vårt eteriska energifält. Detta till skillnad mot traditionell medicin som behandlar sjukdomar först då de kan upptäckas i vår fysiska kropp, och då också kan mätas och studeras på ett annat sätt.

Allt levande består av eterisk energi, och inte bara människor, djur och växter utan även planeter och solsystem sägs vara uppbyggda av denna energi. Detta gör att vi är förbundna med universum och allt omkring oss, och det sägs också kunna förklara hur exempelvis telepati kan fungera. Det eteriska fältet lämnar kroppen när vi dör, och sägs då gå tillbaka till källan av den eteriska energin. En fysisk kropp kan inte leva utan det eteriska energifältet, men eterisk energi kan finnas utan en fysisk kropp. Det sägs att en del kan flytta sitt eteriska energifält ur sin kropp under en kort stund, och detta kan vara förklaringen bakom de händelser då föremål kan flyttas utan att någon fysiskt rör vid det.

 

Det eteriska energifältets funktion

Det eteriska fältets två huvudsakliga uppgifter handlar om att ta emot, omvandla och föra vidare energi till vår fysiska kropp. Den ena uppgiften är att ta upp den livgivande energin från solen, omvandla den och föra den vidare till vår fysiska kropp för att den ska  kunna bilda exempelvis mineraler och annat som den behöver för att leva och utvecklas. Den andra uppgiften handlar om att ta upp högre energier och visdom från universum och omvandla den till energi med lägre vibrationer, för att vi ska kunna ta till oss den. Energin som vi får genom det eteriska energifältet kallas för livsenergi – prana – och är nödvändig för att liv ska kunna finnas.

En annan uppgift som det eteriska energifältet har är att hålla samman kroppens atomer för att vi ska kunna fungera som en fast, fysisk kropp, vilket sker genom magnetism. Det eteriska energifältet fungerar också som en barriär mellan vår fysiska kropp och det astrala planet, vilket bland annat ger ett skydd mot till exempel lägre energier. Det eteriska energifältet är det som gör det möjligt för oss att kunna uppleva den fysiska världen, och genom att också fungera som en länk mellan vårt astrala energifält och vår fysiska kropp blir det möjligt för oss att uppleva världen genom våra sinnen.

 

Det eteriska energifältets struktur

Vårt eteriska energifält sägs vara som ett nät av gnistrande och pulserande energi, som är koboltblått till färgen när det är laddat med energi. Energinätet sägs pulsera i en hastighet av 15-20 cykler per minut. I energinätet finns ett stort antal knutpunkter, som bland annat knyter samman kroppens organ och viktigaste körtlar. Mellan dessa punkter går ett nät av mindre energilinjer, som fungerar som kanaler för den energi som energifältet tagit upp, där den genomströmmar hela kroppen till alla celler. Dessa kanaler ligger ofta i närheten av bland annat de kanaler som vårt nervsystem och vårt endokrina system har, och den största energilinjen sägs genomströmma vår ryggrad och därifrån förgrena sig ut i kroppen. De kanaler som den eteriska energin flödar genom kallas för nadis, och de förgrenas ut i kroppen från större kanaler till mycket små. Kanalerna sägs skapa totalt 72 000 energipunkter i kroppen.

Kanalerna är också sammanlänkade med våra sju stora chakrapunkter, varifrån den eteriska energin flödar ut i kroppen till respektive område och organ, och vidare till hela vår cellstruktur. Varje chakra hör samman med och ger energi till en viss viktig punkt i vårt nervsystem och vårt endokrina system. Kroppens chakran brukar beskrivas som snurrande energihjul, och de sägs finnas på den yttersta delen det eteriska energinätet. Den eteriska kroppen samarbetar med de genetiska cellmekanismerna, där DNA och gener bestämmer vad cellerna ska göra och det eteriska fältet vart de ska.

 

Hur det eteriska fältet ser ut

Det eteriska energifältet är osynligt för de flesta, men de som säger sig kunna se det säger att det är som en gnistrande väv av vibrerande energi, som går i färgerna grått, violett eller blått. Om man vill prova att se någons eteriska energifält kan personen ställa sig mot en vit eller svart bakgrund med ett svagt ljus i rummet, och man kan sedan koncentrera sig på området kring personens ena axel. Då kan man eventuellt se ett gråvitt sken eller blåaktigt sken runt den, vilket är det eteriska energifältet. Energifältet kan också synas i form av blåfärgade pulseringar av energi som följer axeln ner mot armen. Det eteriska energifältet sägs vara något större än vår fysiska kropp, och fortsätta någon eller några centimeter utanför vår hud. En del säger att det är möjligt att ta kort på det eteriska energifältet, och man menar då ofta det som kallas för Kirlianfotografering.

 

Obalans i det eteriska energifältet

Det finns mycket som kan påverka vårt eteriska energifält, och en långvarig negativ påverkan på energifältet kan med tiden skapa sjukdomar i vår fysiska kropp. Samtliga av kroppens energifält sägs påverka det eteriska energifältet, bland annat de energifält som står för våra tankar och våra känslor. Återhållna känslor eller negativa tankar kan med tiden orsaka blockeringar i kanalerna där den eteriska energin flödar, vilket i sin tur kan orsaka blockeringar i vår fysiska kropp. Även ett för högt flöde av energi kan vara skadligt, då det kan orsaka en överaktivitet i vår kropp och då särskilt i vårt nervsystem och endokrina system. Detta är också en av anledningarna till att vi inte mår bra av alltför mycket sol, då det ger ett överskott av energi i vårt eteriska energifält. Detta sägs kunna vara ett problem i tropiska länder som har ett mycket stort antal soltimmar per år.

Andra saker som sägs riskera att göra vårt eteriska energifält svagt är dålig kost, föroreningar i närmiljön och stress. Långvarigt bruk av alkohol och droger sägs också kunna orsaka skada på det eteriska fältet. Höga ljud kan skada vårt energifält tillfälligt, men detta repareras oftast snabbt av sig självt. Narkos kan chocka det eteriska fältet, vilket sägs vara en del av förklaringen till att man ofta behöver lång tid på sig att återhämta sig efter en operation. Detta särskilt om ens energifält inte är så starkt.

 

Hur man kan få ett väl fungerande energifält och ökad eterisk energi

Det finns de som säger att varje människa föds med en viss kvot av eterisk energi, och att vårt åldrande till stor del orsakas av den kontinuerliga förlusten av energi som sker under vår livstid. Det finns vissa faktorer som sägs kunna påverka den eteriska energin på ett positivt sätt, och man sägs därför kunna öka energin med ett något bromsat åldrande och bättre mående som resultat. Några av de saker som man kan göra för att förstärka sitt energifält är att dricka mycket vatten, andas frisk luft och andas med djupa andetag, minska stress och negativa tankemönster, få tillräckligt med solljus samt äta föda som innehåller rikligt med vitaminer, mineraler och proteiner.

Behandlingar med homeopatiska läkemedel samt örtmedicin kan hjälpa till att läka skador i energifältet, och olika healingmetoder, exempelvis Reiki, samt meditationer, yoga, qi gong och thai chi verkar alla positivt på det eteriska energifältet. En annan viktig faktor är sömnen, då det sägs att det eteriska energifältet expanderar, liksom våra chakran, när vi sover och därmed fylls på med energi. Det rekommenderas att man sover minst åtta timmar per natt, varav några timmar gärna får vara före midnatt vilket sägs ge bäst effekt.

För att få ett ökat flöde av energi kan man arbeta med att lösa upp blockeringar i energifältet, vilka kan ha orsakats av exempelvis undertryckta känslor. Blockeringar kan lösas upp genom att man förstår dess orsak, då man också kan börja bearbeta dem. En övning som man kan göra för att stärka sitt eteriska energifält är att under en meditation visualisera sin kropp, eller ett specifikt organ, i ett blått ljus, vilket är den färg som det eteriska energifältet har då det är starkt och väl fungerande.