Husrensning

När man talar om rensning inom andlighet menar man ofta en rensning av energier, där man exempelvis hjälper över andar till andra sidan eller skapar en positiv energi på en plats eller i ett hem där det tidigare funnits negativa energier. Om man får en obehaglig eller negativ känsla i ett hus eller i ett rum behöver det inte alltid betyda att den kommer av en andlig aktivitet, utan det kan istället vara skapat av så kallade energiminnen. Ett energiminne är energi från exempelvis en händelse eller en eller flera personers känslor, som finns kvar på platsen även efter att händelsen har utspelat sig och personen eller personerna har lämnat platsen.

 

Tecken på andlig aktivitet

Det kan finnas många olika tecken på att det finns andlig aktivitet av något slag på en plats, exempelvis i ett hem. Ofta handlar det om en känsla man får, kanske en obehagskänsla eller en känsla av att inte vara ensam i rummet. Man kan skymta skuggor eller höra ljud såsom fotsteg eller röster, och saker kan flytta sig. Man kan också känna en plötslig kyla eller värme, eller känna dofter som kan förknippas med den ande som är närvarande.

Då andevärldens energier sägs ligga på samma frekvens som våra elektroniska saker, händer det att de visar sin närvaro genom att exempelvis tända och släcka lampor och stänga av och på TV-apparater. En andlig aktivitet kan vara väldigt subtil till att nästan upplevas som rent fysisk, vilket kan vara väldigt obehagligt.

En del säger att den andliga aktiviteten ofta är som störst på natten omkring 00 – 04, medan andra menar att den inte är större då än under någon annan del av dygnet då det sägs att det inte finns någon tid i andevärlden.

 

Energiminnen och andra energier

Ibland kan man felaktigt tro att olika fenomen som man upplever och obehagskänslor som man har i ett hus eller ett rum beror på andlig aktivitet. Det kan också bero på energiminnen som finns på platsen, och de känslor man får när man befinner sig där kan vara energi från exempelvis en person som befunnit sig mycket på just denna plats. Om man känner sig ledsen och får en tung känsla när man är i ett visst rum kan det alltså vara någon annans känslor som man känner in, vars energi sitter kvar i rummet. Så kan det vara på platser där negativa saker har hänt och där människor ha lidit, då energiminnet av detta finns kvar på platsen och kan upplevas av personer som har en ökad känslighet.

Dessa energiminnen kan vara svåra att få bort, men man sägs kunna förbättra energierna i exempelvis ett rum genom att med sin tanke fylla rummet med ljus, gärna efter att man bett sin andliga vägledare om hjälp. Man kan också göra en rening av rummet och huset, genom att använda sig av bland annat röken från vit salvia. En del säger också att man kan be änglarna om hjälp att rena sitt hem, och att de då hjälper till att ta hand om de negativa energierna.

Även de energier som vi själva sänder ut kan påverka känslan som finns på en plats, framförallt i vårt hem där vi vistas ofta, och den kan också förväxlas med en andlig aktivitet om man har en hög känslighet.

 

Att ta hjälp av ett medium

Om man upplever olika oförklarliga fenomen i sitt hem som man tror kan bero på andlig aktivitet och som man vill få hjälp att få bort, kan man prova att kontakta ett medium som arbetar med husrensning. Mediet känner då in energierna på platsen, antingen på distans eller direkt på plats, och berättar sedan vad det får till sig. Om fenomenen beror på att en eller flera andar finns i hemmet kan mediet vara en kanal för kommunikation mellan anden och den som bor i huset, och man kan få ett svar på vad anden vill och varför den är där.

Anden som man upplevt närvaron av kan vara platsbunden, vilket betyder att den av olika anledningar är knuten till den fysiska platsen där man bor. Kanske var det ett barndomshem eller den plats där personen gick bort, och den starka kopplingen till platsen gör att anden inte vill lämna den. Dessa andar har inte gått över till andra sidan, och andra skäl till det kan vara att man inte hann uträtta det man ville göra medan man levde, eller att man dog hastigt och därför är förvirrad och inte är riktigt medveten om att man inte längre lever. Man kan också vara kvar på grund av skuld och en rädsla för att få stå till svars för vad man gjort under sitt liv då man kommer till andra sidan.

Andlig aktivitet kan också orsakas av andar som gått över till andra sidan men som väljer att komma på besök, och det är då oftast nära och kära till de personer som bor i huset idag. De kan komma på besök för att visa att de finns, men också för att de vill hjälpa oss med något, kanske en svår situation som vi befinner oss i eller ett beslut vi ska ta. Deras sätt att försöka visa sin närvaro på kan upplevas som obehaglig och skrämmande för oss, fast de bara vill oss väl och endast försöker att få vår uppmärksamhet.

Ett medium kan hjälpa platsbundna andar över till andra sidan, vilket ger en stor hjälp både för anden och för de som bor i huset och som har drabbats av de fenomen som anden orsakat. Det kan också vara så att anden inte är platsbunden just till ens hem, men fortfarande inte gått över till andra sidan, och har försökt få uppmärksamhet för att kunna få hjälp med det. För att hjälpa anden till andra sidan skapar mediet en kontakt med andevärlden, och med hjälp av andevärlden och sina vägledare sägs en portal kunna öppnas till andra sidan där anden kan gå igenom. Här sägs andens vägledare eller anhöriga visa sig, för att anden ska våga släppa taget om den fysiska verkligheten och gå över till andra sidan där den hör hemma. Ibland kan man, om man vill, få hjälpa till med detta, och man kan då få hålla mediet i händerna och därmed skapa en cirkel dit anden ska ta sig för att sedan gå vidare mot ljuset och andra sidan.

En husrensning brukar ta någon till några timmar, och ofta blir man erbjuden ett återbesök om upplevelserna man haft inte försvunnit inom några veckor eller månader efter att mediet varit där. En husrensning brukar kosta runt 800-1500 kr, med tillägg för eventuell reseersättning.

 

Att själv göra en husrensning

Det rekommenderas att man tar hjälp av ett medium för att göra en husrensning, och man bör inte försöka att göra det själv om man inte är säker på vad man gör. Detta främst för sin egen skull då man riskerar att få ännu mer andlig aktivitet än tidigare om man exempelvis inte ser till att stänga ner ordentligt.

Om man ändå känner att man vill prova kan man enligt mediet Benny Rosenqvist be änglarna och andens anhöriga på andra sidan om hjälp, och de kan då hjälpa anden över till andra sidan. Det är alltid bra att be om beskydd när man jobbar med andevärlden för att man inte ska dra till sig negativa energier av olika slag, och man kan då be om beskydd från sina andliga vägledare.

Om man mår psykiskt dåligt eller av andra skäl känner sig i obalans kan det vara klokt att istället be ett erfaret medium om hjälp för att utföra husrensningen, och en del menar att det också kan vara bra att göra det om man är under någon slags utbildning inom andlighet då man kan vara extra känslig och öppen för alla slags energier. Det kan också vara bra att vara två som gör en husrensning, särskilt om man inte har så stor erfarenhet av det eller om det är särskilt många eller kraftfulla energier på platsen.